• Innskuddspensjon 7 %: Arbeidsgivere i privat sektor er pålagt å tilby en pensjonsavtale til sine ansatte. ( Lov om Obligatorisk Tjenestepensjon). Minimum 2 % sparing av lønn. Max 7 %. ( + 18.1 % for lønn mellom 7,1G -12G). Undersøkelser viser at en god pensjonsavtale er viktig for å tiltrekke og beholde ansatte i konkurranseutsatte næringer.
  • Innskuddsfritak med regulering: Innskuddsfritak sørger for at pensjonssparingen fortsetter selv om den ansatte blir syk og senere arbeidsufør. Reguleres årlig for å sikre kjøpekraften av pensjonen frem mot uttakstidspunktet.
  • Uførepensjon (ved langvarig arbeidsuførhet): Uførepensjon sørger for månedlige utbetalinger til den ansatte på toppen av uføretrygden fra folketrygden. Sikrer inntekten opp til ca. 70 % av lønn ved både midlertidig og varig arbeidsuførhet.
  • Yrkesskadeforsikring (lovpålagt): Lov om yrkesskader sikrer at ansatte som skader seg på jobb gis erstatning ved arbeids-uførhet, medisinsk invaliditet, påførte og fremtidige merutgifter. Det gis også erstatning til ektefelle/samboer, og til barn hvis ansatt dør.
  • Medisinsk invaliditet 0-15 %: Håndverkere og andre som er særlig avhengig av hender for å utøve sitt arbeid anbefales å kjøpe medisinsk invaliditet under 15 %.
  • Annen ulykke fritid: Hvis ulykken skjer i fritiden, kan det bli utbetalt erstatning ved arbeidsuførhet, medisinsk invaliditet, påførte og fremtidige merutgifter, og hvis den ansatte dør.
  • Helseforsikring: Garantert behandling innen 10 virkedager for helseplager som er omfattet av helseforsikringen. Den ansatte slipper lang sykemelding og er raskere tilbake i jobb og til en aktiv hverdag. Helseforsikringen gir rett til behandlingsmetoder som er godkjent gjennom det norske offentlig-finansierte helsevesen.
  • Gruppelivsforsikring: Gruppeliv gir erstatning til etterlatte hvis ansatt dør, uavhengig av om dødsfallet skyldes en ulykke eller en sykdom, om det skjer på arbeid eller i fritiden.
  • Annen sykdom enn yrkessykdom: Annen sykdom gir erstatning til den ansatte hvis vedk. blir varig arbeidsufør, og/eller blir varig medisinsk invalid.